Boudlæg

Boudlæg

Hvad er boudlæg?

Efter dødsboskiftelovens regler, kan der ske boudlæg i dødsboer hvor formuen er beskeden. Formuegrænsen for boudlæg reguleres årligt og udgør kr. 46.000,00 i 2020. Du kan altid finde de aktuelle satser her

Boudlæg af boets aktiver sker til den eller de personer, som efter skifterettens skøn er den afdødes nærmeste efterladte, eller eventuelt til en institution, afdøde havde tilknytning til, til den, der har betalt eller erklærer at ville betale begravelsen, til en kommune eller til statskassen.

Som udgangspunkt sker boudlæg til afdødes nærmeste efterladte. Hovedvægten lægges derfor ikke på, hvem der efter de arveretlige regler var afdødes arvinger, men på, at udlægget i stedet sker ud fra sociale rimelighedsbetragtninger til den, eller dem, som stod afdøde nærmest.

Det kan således være en person, som har varetaget afdødes interesser, f.eks. gennem pleje under sygdom eller på anden lignende måde, og som har truffet bestemmelse om begravelsen og bestilt denne.

Boudlæg

Hvem er nærmeste pårørende i forhold til boudlæg?

Rangfølgen for hvem, der er afdødes nærmeste efterladte, må i hvert enkelt tilfælde afgøres på grundlag af en konkret vurdering.
Heri kan tillige indgå eventuelle testamentariske bestemmelser fra afdøde, da en indsættelse af eksempelvis en god ven kan vise, at den pågældende stod afdøde nær.

Udlægsmodtageren hæfter ikke for den afdødes gæld, men bliver ved udlægget forpligtet til af boets midler at dække udgifterne ved begravelsen og boets behandling. Skifteretten kan betinge udlæg af et overskud fra boet af, at udlægsmodtageren rydder afdødes bolig.

Udlæg af et bo til en længstlevende ægtefælle kan finde sted, såfremt ægtefællen fremsætter anmodning derom og der intet bliver at udlodde til andre arvinger og såfremt ægtefællen påtager sig ansvaret for den afdødes gældsforpligtelser.

Skifteretten har dog mulighed for at udelukke benyttelsen af reglen om boudlæg således, at et bo i stedet skal behandles efter lovens øvrige regler, såfremt værdien af boets aktiver er betydelige og såfremt afgørende hensyn til boets kreditorer taler derfor.

Få rådgivning om reglerne inden valget træffes. Det er arvingerne, som træffer valget om dødsboskifteformen, ikke skifteretten.

Da der er fordele og ulemper, som er vigtige at kende, ved de enkelte skifteformer, så søg rådgivning inden valget træffes endeligt.

Der er mange ægtefæller, der f.eks. vælger uskiftet bo i stedet for boudlæg, hvilket bestemt ikke altid er hensigtsmæssigt, hvis der er mulighed for at benytte sig af reglerne for boudlæg.

5/5

Bestil gratis rådgivningssamtale her

eller ring på 72 16 16 00

Hvad hvis ingen melder sig som nærtstående?

Findes der ikke nærtstående slægtninge eller testamentarisk indsatte arvinger, eller ønsker de pågældende ikke at modtage boudlæg, kan udlæg ske til en institution, afdøde havde tilknytning til.

Er der intet i boet, eller er der kun et ubetydeligt overskud, efter at begravelsesudgifterne er dækket, kan udlæg altid ske til den, der har betalt eller erklærer at ville betale begravelsesudgifterne.

JuraNord har gennem mange år rådgivet om de forskelle dødsboskifteformer, herunder om reglerne om boudlæg.

Kontakt os gerne for at høre nærmere, herunder om hvordan reglerne spiller sammen med oprettelse af testamente

Bliv kontaktet