Privatlivspolitik

Hvem er dataansvarlig?

JuraNord ApS, er dataansvarlig for behandlingen af de afgivne personoplysninger. Du kan kontakte JuraNord på følgende måder:

Telefon: +45 72 16 16 00

Mail: info@juranord.dk

Adresse: Hovedgaden 47, 2970 Hørsholm

Hvad er formålet med behandlingen?

Formålet med JuraNords ’s behandling af dine personoplysninger kan samlet set beskrives som ”Kundeadministration” og ”Bekæmpelse af hvidvask”.

Ved ”Kundeadministration” forstås JuraNords behandling af dine personoplysninger, som led i indgåelsen af en kontrakt og udførelsen af en eller flere tjenesteydelser på foranledning af dig.

Ved ”Bekæmpelse af hvidvask” forstås JuraNorss behandling af dine identifikationsoplysninger ifm. overholdelsen af den til enhver tid gældende hvidvaskningslov.

Hvad er hjemlen for behandlingen?

JuraNords behandling af dine personoplysninger til formålet ”Kundeadministration” udføres med hjemmel i persondataforordningens Artikel 6, stk. 1, b. ”Behandlingen af nødvendig af hensyn til opfyldelsen af en kontrakt, som du, den registrerede, er part i, eller af hensyn til gennemførelsen af foranstaltninger, der træffes på den registreredes anmodning forud for indgåelsen af en kontrakt.”

JuraNords behandling af dine personoplysninger til formålet ”Bekæmpelse af hvidvask” udføres med hjemmel i persondataforordningens Artikel 6, stk. 1, c. ”Behandlingen er nødvendig for overholdelsen af en retlig forpligtelse, som påhviler den dataansvarlige.” Den retslige forpligtelse, som påhviler JuraNord, er overholdelsen af hvidvaskningslovens kapitel 3.

Hvilke kategorier af personoplysninger behandles?

De behandlede personoplysninger regnes som værende almindelige personoplysninger, og kan inddeles i følgende kategorier:

  • Stamoplysninger – Fulde navn og folkeregister adresse
  • Kontaktoplysninger – Telefonnummer og mailadresse
  • Personnummer

JuraNord anmoder dig kun om dit personnummer, når der etableres et kundeforhold.

Hvem videregives mine personoplysninger til?

Som led i behandlingen af dine personoplysninger, videregiver JuraNord dine personoplysninger til JuraNords databehandlere og til offentlige instanser, som f.eks. Tinglysningsretten. Videregivelsen af personoplysninger til offentlige instanser finder kun sted, hvis udførelsen af en given tjenesteydelse nødvendiggør videregivelsen.

Videregives mine personoplysninger til modtagere i tredjelande?

JuraNord videregiver aldrig dine personoplysninger til virksomheder eller personer i tredjelande.

Hvor lang tid opbevares mine personoplysninger?

Afgivet personoplysninger til JuraNord slettes eller gøres uidentificerbar, når de ikke længere tjener det formål hvortil de er indsamlet. Helt kontrakt afhænger periodens længde af, hvorvidt de afgivne personoplysninger medfører igangsættelsen af en sag, og dermed etableringen af et kundeforhold.

Etableres der et kundeforhold, vil dine personoplysninger blive slettet eller gjort uidentificerbar 5 år efter sagens afslutning – sagen regnes som værende afsluttet ved den sidste endelige fakturering.

I enkelte situationer vil dine personoplysninger dog blive behandlet i en længere periode, såfremt formålet med den videre behandling af dine personoplysninger er foreneligt eller identisk med formålet ved indsamlingen, eksempelvis overholdelsen af hvidvaskningsloven, hvis du indenfor den 5-årige periode ønsker vores hjælp ved udførelsen af endnu en tjenesteydelse.

Etableres der ikke et kundeforhold, vil dine personoplysninger blive slettet eller gjort uidentificerbar efter 30 dage.

Hvilke rettigheder har jeg?

JuraNords behandling af dine personoplysninger giver dig følgende rettigheder:

Ret til indsigt i de behandlede personoplysninger

Du har ret til at få bekræftet om JuraNord, som dataansvarlig, behandler personoplysninger om dig, og i givet fald modtage de behandlede personoplysninger.

Ret til at få urigtige personoplysninger berigtiget

Du har ret til at få berigtiget dine personoplysninger, skulle JuraNord behandle oplysninger om dig som enden er ufuldstændige eller decideret ukorrekte.

Ret til sletning af personoplysninger

I visse tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for JuraNords almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til dataportabilitet

Du har ret til i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format at modtage de personoplysninger du selv har afgivet til JuraNord.

Ret til begrænsning af behandlingen

Du har ret til at begrænse JuraNords  behandling af dine personoplysninger, med det resultat at JuraNords videre behandling af dine personoplysning kun må omfatte opbevaringen af personoplysninger

Hvem kan jeg klage til?

Hvis du ønsker at klage over JuraNords  behandling af dine personoplysninger, skal klagen indgives til Datatilsynet, som kan kontaktes på følgende måder:

Telefon: +45 33 19 32 00

Mail: dt@datatilsynet.dk

Adresse: Borgergade 28, 5 – 1300 København K

 

Hvilke personoplysninger er jeg forpligtet til at afgive?

Samtlige personoplysninger JuraNord beder dig afgive, er nødvendige for indgåelsen og opfyldelsen af kontrakten.

Hvor kommer mine personoplysninger fra?

Til brug for opfyldelsen af kontrakten med dig, kan det være nødvendigt at JuraNord indhenter personoplysninger om dig fra offentlige tilgængelige kilder.

Hvis de behandlede personoplysninger ikke er indhentet hos dig, vil JuraNords behandling af de indhentede personoplysninger ske på samme vilkår som var de afgivet af dig.

Hvorvidt der foretages automatiske afgørelser, herunder profilering, på baggrund af de afgivne personoplysninger?

Dine personoplysninger vil aldrig være genstand for automatiske afgørelser, herunder profilering, eller anvendt til direkte markedsføring.